ادبیات کهن پاییز و زمستان ۱۳۹۸-۱۳۹۹

سال تعریف جایگاه آثار در شورای کتاب کودک
برگزیده شایسته تقدیر ۴ ستاره ۳ ستاره

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

****۴

 

۱– یوسفی،محمدرضا، بازنویس . داستانک‌های شاهنامه.تصویرگر زهرا کبیری .تهران: ویژه نشر، ۱۳۹۸. ۴۸ص.(۱۰-۱۲سال)
کلید واژگان: فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه، داستان های حماسی فارسی، بازآفرینی، رستم، سیاووش، سیمرغ.

 

 

 

 

 

 

 

 

***۳

۱– اکرمی،جمال الدین،بازنویس . افسانه آفرینش در ایران: جمشید شاه. تصویرگرراحله برخورداری؛ ویراستار روشنک بهاریان نیکو. تهران: پیک ادبیات، ۱۳۹۸ .۲۴ص.(افسانه هایی از ایران باستان) .(۱۰-۱۲سال)
کلید واژگان: شاهنامه، جمشید (اساطیر ایرانی)، اسطوره ها

۲– اکرمی ، جمال الدین،بازنویس. افسانه آفرینش در ایران: فرشته ی باران و دیو خشکی. تصویرگر راحله برخورداری؛ ویراستار روشنک بهاریان نیکو. تهران: پیک ادبیات، ۱۳۹۸ .۲۴ ص .(افسانه هایی ازایران باستان) . (۱۰-۱۲سال)
کلید واژگان: افسانه‌ها و قصه‌های ایرانی، اسطوره ها، اساطیر ایرانی، اپوش (اسطوره)، تیشتر(اسطوره)، بازنویسی

۳– اکرمی،جمال الدین، بازنویس. کورش فرزند ماندانا. تصویرگر علی خدایی؛ ویراستار روشنک بهاریان نیکو. تهران: پیک ادبیات، ۱۳۹۸ .۲۴ص.(افسانه هایی از ایران باستان) .(۱۰-۱۲سال)
کلید واژگان: افسانه‌ها و قصه‌های ایرانی، بازنویسی، کورش هخامنشی، شاه ایران، کمبوجیه هخامنشی، شاه ایران،ماندانا

۴– اکرمی،جمال الدین،بازنویس. آرش دلاورکوهستان. تصویرگر فرهاد جمشیدی؛ ویر استار روشنک بهاریان نیکو. تهران: پیک ادبیات، ۱۳۹۸ .۲۴ ص.(افسانه هایی از ایران باستان) .(۱۰-۱۲سال)
کلید واژگان: افسانه‌ها و قصه‌های ایرانی، بازنویسی، اساطیر ایرانی، آرش کمانگیر (اساطیر ایرانی)، میهن پرستی.

۵—حسن‌زاده، فرهاد،بازنویس. برف و آفتاب: داستان بیژن و منیژه. ویراستار شیوا حریری. تهران: فاطمی، کتاب طوطی، ۱۳۹۸. ۱۰۷ ص.(۱۳-۱۵سال)
کلید واژگان: داستان های فارسی، فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه، بیژن و منیژه، رستم، عشق، بازنویسی، اقتباس‌ها

۶– شمس،محمدرضا،بازنویس. سرزمین پریان. تصویرگر رودابه خائف؛ ویراستاران آزاده نجفیان (و دیگران). تهران: محراب قلم، کتاب های مهتاب، ۱۳۹۷ .۶۰۲ص .(هزار و یک افسانه؛ ۵ ).(۱۰-۱۲سال)
کلید واژگان: افسانه‌ها و قصه‌های ایرانی، ادبیات عامه، حکایت‌ها، حسن کچل، نمکی، بازنویسی، ضرب المثل ها

۷– شمس، محمدرضا،بازنویس. خانه ی ارواح .تصویرگر رودابه خائف؛ ویراستاران آزاده نجفیان،امیر شمس،جمیله فراهانی. تهران: محراب قلم، کتاب های مهتاب، ۵۷۵.۱۳۹۷ص.(هزارو یک افسانه؛ ۳) .(۱۰-۱۲سال)
کلید واژگان: افسانه‌ها و قصه‌های ایرانی، حکایت‌ها، ادبیات عامه، بازنویسی، ضرب المثل‌ها.

۸– شیخی، مژگان،بازنویس. خواب عجیب هارون. تصویرگر فرهاد جمشیدی . تهران: قدیانی، کتابهای بنفشه، ۱۳۹۸ .۱۶ ص. (قصه های تصویری از قابوس نامه؛ ۳) .(۱۰-۱۲سال)
کلید واژگان: عنصرالمعالی، کیکاوس ‌بن ‌اسکندر، قابوس نامه، اقتباس‌ها، هارون الرشید، خلیفه عباسی، بازنویسی، حکایت‌ها

۹– شیخی، مژگان،بازنویس. بابا گردویی. تصویرگر فرهاد جمشیدی. تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه،۱۳۹۷. ۱۶ ص. (قصه های تصویری از سیاست نامه؛ ۷).(۱۰-۱۲سال)
کلید واژگان: نظام الملک، حسن بن علی، بازنویسی، کتاب سیاست نامه، حکایت‌ها، انوشیروان

۱۰– شیخی،مژگان، بازنویس. خاله اناری. تصویرگر فرهاد جمشیدی .تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه، ۱۳۹۷. ۱۶ ص .(قصه های تصویری از سیاست نامه؛ ۲) .(۱۰-۱۲سال)

کلید واژگان: نظام الملک، حسن بن علی، کتاب سیاست نامه، انوشیروان، بازنویسی، دادخواهی.

۱۱– لبش،علیرضا،بازنویس . لطیفه های شیرین. تصویرگر رضا مکتبی . تهران: مدرسه، ۱۳۹۷ .۱۸۰ ص.(لطیفه های زیر خاکی؛ ۵).(۱۰-۱۲سال)
کلید واژگان : فخرالدین صفی، علی بن حسین، لطایف الطوائف، اقتباس‌ها، طنز فارسی، شوخی‌ها و بذله گویی‌های فارسی، حکایت‌ها، بازنویسی