رگه تقاضای عضویت (3) (2) هر فردی که به حوزه ادبیات کودکان و نوجوانان علاقمند است پس از پر کردن برگه تقاضای عضویت و تصویب هیات مدیره و نیز پرداخت حق عضویت سالانه می‌تواند به عضویت وابسته شورا درآید. عضو وابسته پس از گذشت سه سال از عضویت خویش می‌تواند تقاضای عضویت رسمی در شورا را به هیات مدیره ارائه دهد. حق عضویت سال1398 برای اعضاء وابسته مبلغ 1200000 ریال و برای اعضاء رسمی مبلغ 1400000 ریال است. حق عضویت سال1397 برای اعضاء وابسته مبلغ 1000000 ریال و برای اعضاء رسمی مبلغ 1200000 ریال است.

عضویت
برگه تقاضای عضویت (۳) (۲)
هر فردی که به حوزه ادبیات کودکان و نوجوانان علاقمند است پس از پر کردن برگه تقاضای عضویت و تصویب هیات مدیره و نیز پرداخت حق عضویت سالانه می‌تواند به عضویت وابسته شورا درآید.

عضو وابسته پس از گذشت سه سال از عضویت خویش می‌تواند تقاضای عضویت رسمی در شورا را به هیات مدیره ارائه دهد.

حق عضویت سال۱۳۹۸ برای اعضاء وابسته مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال و برای اعضاء رسمی مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰ ریال است.

حق عضویت سال۱۳۹۷ برای اعضاء وابسته مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال و برای اعضاء رسمی مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال است.