شورای مدیریت

تا سال ۱۳۸۷ هر یک از کمیته های شورا به طور مستقیم زیر نظر هیات مدیره فعالیت می‌کردند. اما از سال ۱۳۸۸ با تهیه نمودار سازمانی جدید شورا، شورای مدیریت ادبیات کودکان و نوجوانان تشکیل شد تا مسئولیت مدیریت وسیاست‌گذاری فعالیت‌های هشت کمیته زیر را بر عهده گیرد:

 

  • کتابخانهٔ تحقیقاتی و اسناد
  • بررسی، پژوهش و نقد
  • آموزش
  •  ترویج ادبیات کودک و نوجوان
  • جوایز ملی و بین‌المللی
  • روابط بین‌الملل
  • انتشارات چاپی و الکترونیکی
  • خدمات کتابخانه ای برای کودکان با نیازهای ویژه

 

شورای مدیریت ادبیات کودک و نوجوان، مرکب از نمایندگان هشت کمیتهٔ فوق، یک نماینده از هیئت مدیره ، یک نماینده امورمالی اداری و یک کارشناس شورایی است که زیر نظر هیئت مدیره فعالیت می‌کند.