ادبیات کودکان و نوجوانان هستۀ شکل‌گیری شورا است. این بخش اینک زیر نظر شورای مدیریت ادبیات کودک و نوجوان در هشت شاخه فعالیت دارد:
بررسی کتابهای انتشار یافتۀ هر سال، از نخستین سال تأسیس شورا زیرنظر توران میرهادی، در یک گروه و با چند همکار داوطلب آغاز شد. این شاخه رفته‌رفته به هجده گروه موضوعی وهمکاری بیش از دویست همکار داوطلب گسترش یافت. بررسی نشر الکترونیکی، دست‌نوشته‌های کودکان و نوجوانان، آثار منتشرنشده و تشویق و راهنمایی نویسنده‌های تازه‌کار، نیز از دیگر وظیفه‌های این شاخه است.