گروه مرجع پاییز و زمستان ۱۳۹۹

سال تعریف جایگاه آثار در شورای کتاب کودک
۱۳۹۹ برگزیده شایسته تقدیر ۵ ستاره ۴ ستاره ۳ ستاره

 

 

کتاب­‌های ۴ و ۳ ستاره گروه مرجع پاییز و زمستان ۹۹

۴ستاره:

— برنی، دیوید. پرندگان. مترجم محمدرضا افضلی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان، ۱۳۹۸. ۷۲ ص. (شاهد عینی).  (۱۳ – ۱۵سال)

کلیدواژگان: اطلاعات عمومی، پرندگان

— پاپاستاورو، واسیلی. وال‌ها. عکاس فرانک گرینوی؛ مترجم محمدرضا افضلی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان ۱۳۹۸. ۷۲ ص. (شاهد عینی). (۱۳– ۱۵سال)

کلیدواژگان: اطلاعات عمومی، وال­ها، پستانداران دریایی

— پارکر، استیو. پستانداران. مترجم محمدرضا افضلی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان، ۱۳۹۸. ۷۲ ص. (شاهد عینی).  (۱۳ – ۱۵سال)

کلیدواژگان: اطلاعات عمومی، پستانداران، عادات و رفتار،  رفتار تغذیه ای

— پارکر، استیو. ماهی‌ها. مترجم محمدرضا افضلی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان، ۱۳۹۸. ۷۲ ص. (شاهد عینی).  (۱۳ – ۱۵سال)

کلیدواژگان: اطلاعات عمومی، ماهی­ها

— جکسون، تام. جانوران. مترجم محمدرضا افضلی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان، ۱۳۹۹. ۷۲ ص. (شاهد عینی).  (۱۳– ۱۵سال)

کلیدواژگان: اطلاعات عمومی، حیوان­ها

— کلارک، پل باری. دوزیستان. مترجم محمدرضا افضلی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب­های نردبان، ۱۳۹۸. ۷۲ص. (شاهد عینی). (۱۳– ۱۵سال)

کلیدواژگان: اطلاعات عمومی، دوزیستان

— لامبرت، دیوید. دایناسورها. مترجم محمدرضا افضلی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب­های نردبان، ۱۳۹۸. ۷۲ص. (شاهد عینی). (۱۳– ۱۵سال)

کلیدواژگان: اطلاعات عمومی، دایناسورها

— ماوند، لارنس آلفرد. حشرات. مترجم محمدرضا افضلی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان، ۱۳۹۸. ۷۲ ص. (شاهد عینی).  (۱۳– ۱۵سال)

کلیدواژگان: اطلاعات عمومی، حشره­ها

— هور، بن؛ جکسون، تام. جانوران در خطر انقراض. مترجم محمدرضا افضلی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان، ۱۳۹۹. ۷۲ ص. (شاهد عینی). (۱۳-۱۵سال).

     کلیدواژگان: اطلاعات عمومی، گونه­های در حال انقراض، حیوان­ها

 

 

۳ستاره:

— مکارتی، کالین. خزندگان. مترجم محمدرضا افضلی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان، ۱۳۹۹. ۷۲ ص. (شاهد عینی).  (۱۳– ۱۵سال)

            کلیدواژگان: اطلاعات عمومی، خزندگان

 

— وودوارد، جان. گرم شدن زمین. مترجم محمدرضا افضلی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان ۱۳۹۸. ۷۲ ص. (شاهد عینی). (۱۳– ۱۵سال)

کلیدواژگان: اطلاعات عمومی، تغییرات اقلیمی، پیشگیری آلودگی