تصویر
این گروه در سال شورایی اخیر، با ۲۴ عضو و برگزاری ۳۷ جلسه سه تا پنج ساعته،تصاویر ۳۰۹ کتاب را مورد بررسی قرار داده است که نسبت به سال گذشته کمتر بوده است.

تکمیل شناسایی مقالات تصویرگری تا پایان اسفند۹۷ برای پروژه مقاله شناسی که با همکاری انجمن تصویرگران تا پاییز سال جاری و در قالب کتاب منتشر خواهد شد، از جمله فعالیت‌های جانبی این گروه بوده است.

بیشتر آثار این دوره متعلق به رده سنی ب و کمترین آثار متعلق به رده سنی الف، د و ه بوده است.همچنین در گونه فانتزی بیشترین و در گونه ادبیات نمایشی کمترین آثار وجود داشته است.
و اغلب کتاب‌های پیشنهاد برگزیده این گروه به گونه فانتزی متعلق بوده است.

از لحاظ کمی انتشارات قدیانی(کتاب‌های بنفشه)پرکارترین ناشر بوده و از لحاظ کیفی، انتشارات فاطمی (کتاب طوطی)بیشترین آثار را تولید کرده است.

بنا بر گزارش گروه تصویر، حمید رضا بیدقی با تصویرگری ۲۶ کتاب پرکارترین تصویرگر بوده است.

وجود ۳۷ عنوان کتاب با محتوای محیط زیستی و وجود دو کتاب کمیک استریپ از پدیده‌های این دوره از آثار بوده‌اند.

گروه تصویر گزارش خود را در قالب پاسخ به سه موضوع پژوهشی ارائه کرد:
۱-بررسی شخصیت پردازی آثار
۲-بررسی تصاویر رمان‌های نوجوان
۳-بررسی وضعیت آستربدرقه در کتاب‌های بررسی شده

استفاده اندک از مدیرهنری، طراح گرافیک و صفحه آرا، همچنین ادامه تولید مجموعه‌های پرتعداد و بی کیفیت از جمله آسیب‌هایی بود که در گزارش گروه تصویر به آن‌ها پرداخته شد.

رفع کمبودهای مذکور، توجه به گروه‌های سنی الف،د و ه، توجه به کیفیت به جای کمیت و توجه به موضوعات مغفول مانده و بحث مخاطب شناسی از توصیه‌های گروه تصویر به ناشران و پدیدآورندگان آثار بود.