دین

این گروه با هفت عضو و برگزاری بیست و پنج جلسه کاری، تعداد ۶۹ اثر را مورد بررسی قرار داده است که به لحاظ تعداد، کمتر از سال گذشته بوده است.به لحاظ کیفی در سال گذشته آثار سه ستاره و چهارستاره بیست و هفت درصد بوده است، ولی امسال این تعداد به نوزده درصد کاهش یافته است.

 

در سال شورایی۹۷-۹۸، هیچ کتاب شعری در زمینه دین به دست این گروه نرسیده است.

 

گروه سنی الف فاقد کتاب بوده و بیشتر کتاب‌ها متعلق به رده سنی ج بوده است.

 

براساس گزارش گروه بررسی آثار دینی، کتاب‌های زیادی برای گروه سنی ب و ج منتشر شده‌اند که برای گروه سنی ب مناسب نبوده و بیشتر متناسب با گروه سنی ج بوده است.

 

انتشارات قدیانی پرکارترین ناشر در زمینه آثار دینی در این دوره بوده است.

 

توجه به شعر و گروه‌های سنی پایین (الف و ب) و بالا (د)، افزودن کشمکش و تعلیق به داستان‌ها و توجه به روابط علت و معلولی داستان‌ها و… از جمله پیشنهادات این گروه به ناشران و پدید آورندگان آثار دینی برای کودکان بود.