بر اساس این گزارش، گروه شعر در سال شورایی ۹۷-۹۸ با برگزاری بیست و هفت جلسه، ۶۸ کتاب شعر را مورد بررسی قرار داده است که اغلب آن‌ها به گروه سنی الف و ب اختصاص داشته اند و تنها ۱۱ عنوان کتاب شعر برای نوجوانان بوده است.

 

به لحاظ کیفی از این تعداد کتاب، دو کتاب در جایگاه برگزیده، دو کتاب در جایگاه قابل تقدیر، ۱۷ کتاب در جایگاه چهار ستاره،۱۶ کتاب در جایگاه سه ستاره،۱۹ کتاب در جایگاه دو ستاره و دوازده عنوان نیز یک ستاره بوده اند.

از لحاظ کیفی، ۳۷ کتاب خوب و ۳۱ کتاب ضعیف تشخیص داده شده‌اند.

 

انتشارات لوپه تو، گیسا و نکات به ترتیب سه ناشر پرکار این دوره بوده اند و افسانه شعبان نژاد، ناصر کشاورز و زینب چاقوری به ترتیب پرکارترین شاعران بوده اند.

 

بر اساس این گزارش، از۶۸ کتاب بررسی شده، ۲۵ اثر دارای ویراستار بوده اند.

تنوع قالب ها، موضوعات ابتکاری و مرتبط با دغدغه های نوجوانان از نکات قوت آثار بررسی شده در این دوره بوده است. اما در حوزه کودکان اغلب سروده های صرفا کلام آهنگین بوده اند.

همچنین گروه شعر در سال شورایی اخیر، پنج عنوان کتاب از شهرستان‌های مهاباد، نقده، کرمان و رشت داشته است.

 

گروه شعر شورای کتاب کودک، فقدان زیبایی‌های شعری و بار هنری در متن و تصویر، استفاده از زبان گفتاری یا پرتکلف، تغییر زاویه دید نامناسب، ضعف محتوا، کیفیت نامطلوب چاپ و…را در زمره عواملی معرفی کرد که باعث ارزش گذاری ضعیف برخی آثار شده است.