نشرالکترونیک

این گروه در سال شورایی ۹۸-۹۷ با پنج عضو و برگزاری سی و پنج جلسه، به بررسی آثار دیجیتالی پرداخته است.

 

برگزاری جلسه هم‌فکری، با چهره‌هایی که در زمینه کتاب‌های گویا پژوهش داشته اند، از جمله “مریم چهرقانی”، از فعالیت‌های جانبی این گروه در سال شورایی اخیر بوده است.

 

در سال اخیر ۳۰ اثر دیجیتالی توسط این گروه شناسایی شده است که از میان آن‌ها چهار اثر به دلیل عدم تناسب موضوع با سن مخاطب از دستور کار بررسی خارج شده است. همچنین به دلیل فقدان وبسایت و اپلیکیشن جدید، در سال شورایی اخیر هیچ اثری در این زمینه بررسی نشده است. بنابراین آثار به دست آمده نسبت به سال گذشته کم بوده است. ۳۰ کتاب گویای بررسی شده توسط گروه، نیز با تماس‌های مکرر گروه با پدیدآورندگان آثار به دست گروه رسیده است.

 

کتاب‌های گویای بررسی شده، از هشت ناشر بوده‌اند و نشر “ماه آوا”، در این میان پرکارترین ناشر بوده است.

 

به لحاظ کیفی، چهار اثر در جایگاه یک ستاره، هشت اثر در در جایگاه دو ستاره، نه اثر به عنوان سه ستاره و سه اثر چهار ستاره و دو اثر نیز پنج ستاره بوده اند.