پژوهش

موضوع انتخابی: “بررسی نحوه بازنمایی مسئله و رویکرد‌های حل مسئله در کتاب‌های تصویری گروه سنی کودک”،

این گروه ، در ابتدا به انتخاب و مطالعه منابع مربوط به موضوع پژوهش پرداخته است. منابع نظری مورد مطالعه این گروه در ارتباط با مسئله و حل مسئله، عبارت بوده‌اند از:
۱-آموزش تفکر به کودکان، رابرت فیشر
۲-مهارت حل مساله و تصمیم گیری، نسرین امامی نائینی
۳-از روزن چشم کودک، دونا نورتون
۴-مقاله آموزش حل مسئله به کودکان، احمد آقاخانی ، فصل نامه تخصصی کودک و نوجوان

بر اساس گزارش گروه پژوهش، پس از مطالعه کتاب‌های مرجع که در ارتباط با موضوع پژوهش بوده‌اند و مطالعه تعدادی مقاله که ترجمه و خوانده شدند، سوالات زیر جهت بررسی و تحلیل در کتاب‌های کودک تنظیم شدند:
۱- مسئله داستان چیست ؟
توصیف مسئله: تفکیک میان مسئله و دغدغه نویسنده و مسئله شخصیت داستان
۲- تیپ شناسی مسئله:
-تعریف شده است یا خیر
-خوش ساختار است یا بد ساختار
-فردی است یا اجتماعی
-ساده است یا پیچیده
-ایستاست یا پویا
-قابل حل است یا غیر قابل حل
۳- حل مسئله چگونه صورت گرفته است؟
-نگاه نویسنده به حل مسئله (پذیرش مسئله- کنار گذاشتن مسئله – مواجهه با مسئله )
– در کتاب به کدامیک از ۵ مرحله حل مسئله پرداخته شده است
– حلال مسئله کیست
۴- نوع نگرش شخصیت داستان به مسئله چگونه است؟
– نگرش منفی مبنی بر اینکه نمیتوانم مسئله را حل کنم.
– نگرش مثبت مبنی بر اینکه قادر به حل مسئله هستم.
– احتمال تغییر نگرش
۵- آیا به عوامل باز دارنده حل مسئله در کتاب اشاره شده است( ترس از شکست –ترس از طرد شدن – ترس از تغییر)
۶- بررسی تصاویر کتاب که چه میزان در حل مسئله کتاب کمک کننده هستند

گروه پژوهش در مرحله بعدی، گروه جامعه آماری برای تحقیق و پژوهش را انتخاب کرده است.
جامعه آماری برای بررسی موضوع پژوهش عبارت بوده اند از:
-کتاب‌های برگزیده شورا در سال ۱۳۹۶
-کتاب‌های ۵ ستاره و ۴ ستاره از لیست لاکپشت پرنده است.

بنا بر این گزارش، پس از بررسی کتاب‌های جامعه آماری، گروه به این نتیجه رسیده است که کتاب‌ها با موضوعات مشترک را در یک دسته مورد تحلیل قرار داده و نحوه‌ی حل مسئله در هر دسته را مورد بررسی قرار دهد. لذا کتاب‌ها به سه دسته با موضوع مشترک تقسیم می‌شوند:
-کتاب‌هایی که به موضوع مرگ پرداخته اند
-کتاب‌هایی با محوریت تفاوت و دیگری
-کتاب‌هایی که به موضوع هویت پرداخته‌اند.
در مرحله نهایی، سوالات پژوهش در هر دسته از کتاب‌ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و به آن‌ها پاسخ داده شده است و در آخر تحلیلی ارائه شده است.