گروه کتاب برای نابینایان و کم بینایان

این گروه در سال شورایی ۹۷-۹۸، هفده کتاب شامل یازده ترجمه و شش تالیف را بررسی کرده است که به لحاظ کیفی آثار ترجمه برتر بوده‌اند.

موضوعات پرداخته شده در این کتاب‌ها به ترتیب،”جسمی حرکتی”(۷عنوان)،
“ذهنی”(۵ عنوان)،”نابینایی”(۲ عنوان) و “ناشنوایی”(۲عنوان) بوده است.

از بین این کتاب‌ها،پنج اثر خارج از موضوع معلولیت بوده و یا به سایر بیماری‌ها پرداخته‌اند.

بر اساس این گزارش، چهار کتاب حسی لمسی توسط گروه به کمیته جوایز داوران متشکل از اعضا شورایی و غیرشورایی معرفی شده است که از میان آن‌ها یک کتاب برای ارسال به موسسه تکتوس- موسسه فرانسوی فعال در زمینه ترویج کتاب‌های حسی لمسی در جهان- ارسال شده است.

بازدید از مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور(رودکی)، برگزاری دو نشست با عناوین “مناسب سازی کتاب برای ناشنوایان” و “آموزش تصویرسازی به نابینایان” و شرکت در نمایشگاه‌های مختلف و…از فعالیت‌های جانبی این گروه بوده است.