ادبیات کهن ۱۳۹۸-۱۳۹۹

سال تعریف جایگاه آثار در شورای کتاب کودک
۱۳۹۸-۱۳۹۹ برگزیده شایسته تقدیر ۵ ستاره ۴ ستاره ۳ ستاره

              

*****۵

 

توزنده‌جانی،جعفر. خاله نگار و دختر گل‌ها. تصویرگر علی خدایی. تهران: شهرقلم، ۱۳۹۸. ۲۶ص. (بهترین نویسندگان ایران). (۹-۷سال)
کلیدواژگان: داستان‌های تخیلی

 
    
 

 

****۴

 

یوسفی،محمدرضا. اپوش دیو. تصویرگرحسن عامه کن. تهران: شهرقلم، ۱۳۹۸.  ۲۲ص. (بهترین نویسندگان ایران).(۹-۷سال)

کلیدواژگان: داستان‌های تخیلی، هیولا

 

یوسفی،محمدرضا. داستانک‌های شاهنامه. تصویرگر زهرا کبیری. تهران: ویژه نشر،۱۳۹۸.  ۴۸ص. (۱۲-۱۰سال)

کلیدواژگان: داستان‌های نوجوانان فارسی، داستان‌های حماسی فارسی، شاهنامه

 

***۳

 

 

اکرمی،جمال‌الدین. فرشته‌ی باران و دیو خشکی. تصویرگر راهله برخورداری؛ ویراستار روشنک بهاریان‌نیکو. تهران: پیک ادبیات،۱۳۹۸.  ۲۴ص. (افسانه‌هایی از ایران باستان).(۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: داستان‌های نوجوانان فارسی، افسانه‌ها و قصه‌های ایرانی

 

اکرمی،جمال‌الدین. آرش دلاور کوهستان. تصویرگر فرهاد جمشیدی؛ ویر استار روشنک بهاریان نیکو. تهران: پیک ادبیات،۱۳۹۸.  ۲۴ص. (افسانه‌هایی از ایران باستان).(۱۲-۱۰سال)

کلیدواژگان: داستان‌های نوجوانان فارسی، افسانه‌ها و قصه‌های ایرانی

 

اکرمی،جمال‌الدین. جمشید شاه. تصویرگر راهله برخورداری؛ ویر استار روشنک بهاریان نیکو. تهران: پیک ادبیات،۱۳۹۸ . ۲۴ص. (افسانه هایی از ایران باستان).(۱۲-۱۰سال)

کلیدواژگان: داستان‌های نوجوانان فارسی، افسانه‌ها و قصه‌های ایرانی

 

اکرمی،جمال‌الدین. کورش: فرزند ماندانا. تصویرگر علی خدایی؛ ویر استار روشنک بهاریان نیکو. تهران: پیک ادبیات، ۱۳۹۸.  ۲۴ص. (افسانه هایی از ایران باستان).(۱۲-۱۰سال)

کلیدواژگان: داستان‌های نوجوانان فارسی، افسانه‌ها و قصه‌های ایرانی

 

جلالی، مریم، بازآفرین. مرام‌نامه‌ی رسیدگی به خرها. تصویرگر معصومه ثقفی؛ ویراستار عارفه نژاد بهرام. تهران: انتشارات بین المللی گاج، کتاب‌های زنبور، ۱۳۹۷.  ۱۶ص. (مجموعه کتاب های زنبور، داستان‌های بوستان و گلستان).(۱۲-۱۰سال)

کلیدواژگان: سعدی، مصلح‌بن عبدالله، گلستان، اقتباس‌ها، داستان‌های فارسی

 

جلالی، مریم، بازآفرین. زورمند بی تجربه. تصویرگر معصومه ثقفی؛ ویراستار عارفه نژاد بهرام. تهران: انتشارات بین المللی گاج‌، کتاب‌های زنبور، ۱۳۹۷.  ۱۶ص. (مجموعه کتاب های زنبور، داستان‌های بوستان و گلستان).(۱۲-۱۰سال)

کلیدواژگان: داستان‌های آموزنده، داستان‌های فارسی، گلستان، اقتباس‌ها، سعدی، مصلح‌بن عبدالله

 

جلالی،مریم،بازآفرین. دست‌های زحمت کش. تصویرگر معصومه ثقفی؛ ویراستار عارفه نژاد بهرام. تهران: انتشارات بین المللی گاج، کتاب‌های زنبور، ۱۳۹۷. ۱۶ ص.(مجموعه کتاب‌های زنبور، داستان‌های بوستان و گلستان). (۱۵-۱۳سال)

کلیدواژگان: داستان‌های فارسی، داستان‌های آموزنده، گلستان، اقتباس‌ها، سعدی، مصلح‌بن عبدالله

 

جلالی،مریم،بازنویس. بیطار. تصویرگر معصومه ثقفی؛ ویراستار عارفه نژاد بهرام. تهران: انتشارات بین المللی گاج، کتاب‌های زنبور، ۱۳۹۷.  ۱۶ص. (مجموعه کتاب‌های زنبور، داستان‌های بوستان و گلستان). (۱۲-۱۰ سال)

کلیدواژگان: داستان‌های فارسی، داستان‌های آموزنده، گلستان، اقتباس‌ها، سعدی، مصلح‌بن عبدالله

 

 

حسن زاده،فرهاد. برف و آفتاب: داستان بیژن و منیژه. ویراستار شیوا حریری. تهران: فاطمی، کتاب طوطی، ۱۳۹۸.  ۱۰۷ ص .(۱۵-۱۳سال)

کلیدواژگان: داستان‌های فارسی، شاهنامه، بیژن و منیژه، اقتباس‌ها، فردوسی، ابوالقاسم

 

شمس، محمدرضا، بازنویس. خانه ارواح. تصویرگر رودابه خائف؛ ویراستاران جمیله فراهانی،آزاده نجفیان،امیر شمس. تهران: محراب قلم، کتاب‌های مهتاب،۱۳۹۷. ۵۷۶ص. (هزار و یک افسانه؛۳).(۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: افسانه‌ها و قصه‌های ایرانی، داستان‌های کوتاه فارسی، داستان‌های نوجوانان فارسی

 

شمس، محمدرضا،بازنویس. سرزمین پریان. تصویرگر رودابه خائف؛ ویراستاران آزاده نجفیان (و دیگران) (هزار و یک افسانه؛۵).(۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: افسانه‌ها و قصه‌های ایرانی، داستان‌های کوتاه فارسی، داستان‌های نوجوانان فارسی

 

شیخی، مژگان، بازنویس. خواب عجیب هارون. تصویرگر فرهاد جمشیدی. تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه،۱۳۹۸.  ۱۶ص. (قصه‌های تصویری از قابوس نامه؛۳).(۷-۹سال)

کلیدواژگان: عنصرالمعالی، کیکاوس ‌بن ‌اسکندر، قابوس نامه، اقتباس‌ها، هارون الرشید، خلیفه عباسی، بازنویسی، حکایت‌ها

 

شیخی، مژگان، بازنویس. درخت شاهد. تصویرگر فرهاد جمشیدی. تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه، ۱۳۹۸. ۱۶ص. (قصه های تصویری از قابوس نامه؛۷).(۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: عنصرالمعالی، کیکاوس‌بن اسکند، داستان‌های فارسی، اعتماد، داستان‌های آموزنده، اقتباس‌ها

 

شیخی، مژگان، بازنویس. نامه‌ی رمز دار. تصویرگر فرهاد جمشیدی. تهران: قدیانی،کتاب‌های بنفشه، ۱۳۹۸.  ۱۶ص. (قصه های تصویری از قابوس نامه؛۹).(۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: عنصرالمعالی، کیکاوس بن اسکندر، داستان‌های فارسی، نامه‌ها، داستان‌های آموزنده

شیخی، مژگان، بازنویس. وزیر زیرک. تصویرگر فرهاد جمشیدی. تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه، ۱۳۹۸.  ۱۶ص. (قصه های تصویری از قابوس نامه؛۱۰).(۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: عنصرالمعالی، کیکاوس بن اسکندر، داستان‌های فارسی، داستان‌های آموزنده

 

شیخی، مژگان، بازنویس. خاله اناری. تصویرگر فرهاد جمشیدی. تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه، ۱۳۹۷. ۱۶ص. (قصه های تصویری از سیاست نامه؛۲).(۷-۹سال)

کلیدواژگان: نظام الملک، حسن بن‌علی، سیاست نامه، اقتباس‌ها، دادخواهی

 

شیخی، مژگان، بازنویس. دو آفتابه طلا. تصویرگر فرهاد جمشیدی. تهران: قدیانی،کتاب‌های بنفشه، ۱۳۹۷. ۱۶ ص .(قصه های تصویری از سیاست نامه؛۵).(۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: نظام الملک، حسن بن علی، سیاست نامه، اقتباس‌ها، داستان های فارسی

 

شیخی، مژگان، بازنویس. بهترین رفوگر شهر. تصویرگر فرهاد جمشیدی. تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه، ۱۳۹۷. ۱۶ص.(قصه های تصویری از سیاست نامه؛۶).(۱۰-۱۲سالل)

کلیدواژگان: نظام الملک، حسن بن علی، سیاست نامه، اقتباس‌ها، داستان‌های فارسی

 

شیخی، مژگان، بازنویس. بابا گردویی. تصویرگر فرهاد جمشیدی. تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه، ۱۳۹۷. ۱۶ص.(قصه های تصویری از سیاست نامه ؛۷).(۷-۹سال)

کلیدواژگان: نظام الملک، حسن بن علی، سیاست نامه، اقتباس‌ها، داستان‌های فارسی

 

شیخی، مژگان، بازنویس. حاکم و زن فقیر. تصویرگر فرهاد جمشیدی. تهران: قدیانی،کتاب‌های بنفشه،۱۳۹۷. ۱۶ ص.(قصه های تصویری از سیاست نامه؛۹).(۷-۹سال)

کلیدواژگان: نظام الملک، حسن بن‌علی، سیاست نامه، اقتباس‌ها، داستان‌های فارسی

 

شیخی، مژگان، بازآفرین. خفاشی به دنبال خورشید. تصویرگر نجوا عرفانی. تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه،۱۳۹۷. ۱۶ص.(قصه های تصویری از منطق الطیر؛۵).(۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: عطار، محمدبن ابراهیم، منطق‌الطیر، اقتباس‌ها، داستان‌های فارسی، داستان‌های حیوانات

لبش،علیرضا،بازنویس.لطیفه های شیرین. تصویرگر: رضا مکتبی.تهران:مدرسه،۱۳۹۷. ۱۸۰ص .(لطیفه های زیر خاکی؛۵).(۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: لطایف­الطوایف، اقتباس­ها، طنز فارسی، شوخی­ها و بذله­گویی­های فارسی، فخرالدین­صفی،علی بن حسین