آثار الکترونیکی ۳ و ۴ ستاره

بهار ۱۴۰۰

 

۴ ستاره

 

لطیفه­های زیرخاکی- جلد اول: لطیفه­های دلگشا: لطیفه­هایی از کلیات عبید زاکانی [کتاب گویا] اثر علیرضا لبش؛ راوی سامان قلیچ­خانی. تهران: آوانامه، ۱۳۹۹. (فایل صوتی) (۰۱:۱۶:۰۰) ( ۱۰- ۱۲سال)

کلیدواژگان: ادبیات فارسی، لطایف و حکایات، شوخی­ها و بذله­گویی­های کودکان و نوجوانان، اندرزنامه­ها، اخلاق، طنز، عبیدزاکانی، عبیدالله

 

—  لطیفههای زیرخاکی – جلد دوم: لطیفههای عرفانی: لطیفههایی از تذکرهالاولیاء فریدالدین عطار نیشابوری [کتاب گویا] اثر علیرضا لبش؛ راوی سامان قلیچ‌خانی. تهران: آوانامه، ۱۳۹۹. (فایل صوتی) (۰۱:۲۱:۰۰)  (۱۰- ۱۲سال)

کلیدواژگان: ادبیات فارسی، لطایف و حکایات، شوخی­ها و بذله­گویی­های کودکان و نوجوانان، اندرزنامه­ها، اخلاق، طنز، تذکره­الاولیاء، عطار، محمدبن ابراهیم

 

—  لطیفههای زیرخاکی – جلد سوم: لطیفههای طربانگیز: لطیفههایی از سعدی شیرازی [کتاب گویا] اثر علیرضا لبش؛ راوی سامان قلیچ­خانی. تهران: آوانامه، ۱۳۹۹. (فایل صوتی) (۰۱:۱۸:۰۰) (۱۰- ۱۲سال)

کلیدواژگان: ادبیات فارسی، لطایف و حکایات، شوخی­ها و بذله­گویی­های کودکان و نوجوانان، اندرزنامه­ها، اخلاق، طنز، سعدی، مصلح­بن عبدالله

 

—  لطیفههای زیرخاکی – جلد پنجم: لطیفههای شیرین: لطیفههایی از کتاب لطائفالطوائف [کتاب گویا] اثر علیرضا لبش؛ راوی سامان قلیچ‌خانی. تهران: آوانامه، ۱۳۹۹. (فایل صوتی) (۰۲:۱۷:۰۰) (۱۰- ۱۲سال)

کلیدواژگان: ادبیات فارسی، لطایف و حکایات، شوخی­ها و بذله­گویی­های کودکان و نوجوانان، اندرزنامه­ها، اخلاق، طنز، لطایف­الطوائف، فخرالدین صفی، علی­بن حسین

 

مثل‌ها و قصه‌هایشان: قصه‌های فروردین [کتاب گویا] اثر مصطفی رحماندوست؛ راوی مریم نشیبا و دیگران؛ آهنگساز مهدی زارع. تهران: نوین کتاب گویا، ۱۳۹۷. (فایل صوتی) (۰۳:۰۸:۰۰) (۱۰- ۱۲سال).

کلید واژگان: افسانه­ها و قصه­های ایرانی، ضرب­المثل­های فارسی، لطایف و حکایات، داستان‌های آموزنده

 

—  مثل‌ها و قصه‌هایشان: قصه‌های اردیبهشت [کتاب گویا] اثر مصطفی رحماندوست؛ راوی مریم نشیبا و دیگران؛ آهنگساز مهدی زارع. تهران: نوین کتاب گویا؛ ۱۳۹۷. (فایل صوتی) ( ۰۳:۰۸:۰۰) (۱۰- ۱۲سال)

کلید واژگان: افسانه­ها و قصه­های ایرانی، ضرب­المثل­های فارسی، لطایف و حکایات، داستان­های آموزنده

 

مثل‌ها و قصه‌هایشان: قصه‌های خرداد [کتاب گویا] اثر مصطفی رحماندوست؛ راوی مریم نشیبا و دیگران؛ آهنگساز مهدی زارع. تهران: نوین کتاب گویا، ۱۳۹۷. (فایل صوتی) ( ۰۳:۰۸:۰۰) (۱۰- ۱۲سال)

کلید واژگان: افسانه­ها و قصه­های ایرانی، ضرب­المثل­های فارسی، لطایف و حکایات، داستان­های آموزنده

 

مثل‌ها و قصه‌هایشان: قصه‌های تیر [کتاب گویا] اثر مصطفی رحماندوست؛ راوی مریم نشیبا و دیگران؛ آهنگساز مهدی زارع. تهران: نوین کتاب گویا، ۱۳۹۷. (فایل صوتی) (۰۳:۴۵:۰۰) (۱۰- ۱۲سال)

کلید واژگان: افسانه­ها و قصه­های ایرانی، ضرب­المثل­های فارسی، لطایف و حکایات، داستان­های آموزنده

 

مثل‌ها و قصه‌هایشان: قصه‌های مرداد [کتاب گویا] اثر مصطفی رحماندوست؛ راوی مریم نشیبا و دیگران؛ آهنگساز مهدی زارع. تهران: نوین کتاب گویا، ۱۳۹۷. (فایل صوتی) (۰۳:۴۷:۰۰) (۱۰- ۱۲سال)

کلید واژگان: افسانه­ها و قصه­های ایرانی، ضرب­المثل­های فارسی، لطایف و حکایات، داستان­های آموزنده

 

—  مثل‌ها و قصه‌هایشان: قصه‌های شهریور [کتاب گویا] اثر مصطفی رحماندوست؛ راوی مریم نشیبا و دیگران؛ صدابردار بهروز کاشی‌ساز. تهران: نوین کتاب گویا، ۱۳۹۷. (فایل صوتی) (۰۴:۱۰:۰۰) (۱۰- ۱۲سال)

کلید واژگان: افسانه­ها و قصه­های ایرانی، ضرب­المثل­های فارسی، لطایف و حکایات، داستان­های آموزنده

 

مثل‌ها و قصه‌هایشان: قصه‌های مهر [کتاب گویا] اثر مصطفی رحماندوست؛ راوی مریم نشیبا و دیگران؛ آهنگساز مهدی زارع. تهران: نوین کتاب گویا، ۱۳۹۸. (فایل صوتی) (۰۳:۴۷:۰۰) (۱۰- ۱۲سال)

کلید واژگان: افسانه­ها و قصه­های ایرانی، ضرب­المثل­های فارسی، لطایف و حکایات، داستان­های آموزنده

 

مثل‌ها و قصه‌هایشان: قصه‌های آبان [کتاب گویا] اثر مصطفی رحماندوست؛ راوی مریم نشیبا و دیگران؛ آهنگساز مهدی زارع. تهران: نوین کتاب گویا، ۱۳۹۸. (فایل صوتی) (۰۴:۰۹:۰۰) (۱۰- ۱۲سال)

کلید واژگان: افسانه­ها و قصه­های ایرانی، ضرب­المثل­های فارسی، لطایف و حکایات، داستان­های آموزنده

 

مثل‌ها و قصه‌هایشان: قصه‌های آذر [کتاب گویا] اثر مصطفی رحماندوست؛ راوی مریم نشیبا و دیگران؛ آهنگساز مهدی زارع. تهران: نوین کتاب گویا، ۱۳۹۸. (فایل صوتی) (۰۳:۲۴:۰۰) (۱۰- ۱۲سال)

کلید واژگان: افسانه­ها و قصه­های ایرانی، ضرب­المثل­های فارسی، لطایف و حکایات، داستان­های آموزنده

 

مثل‌ها و قصه‌هایشان: قصه‌های دی [کتاب گویا] اثر مصطفی رحماندوست؛ راوی مریم نشیبا و دیگران؛  آهنگساز مهدی زارع: تهران: نوین کتاب گویا، ۱۳۹۸. (فایل صوتی) (۰۳:۰۰:۰۰) (۱۰- ۱۲سال)

کلید واژگان: افسانه­ها و قصه­های ایرانی، ضرب­المثل­های فارسی، لطایف و حکایات، داستان­های آموزنده

 

—  مثل‌ها و قصه‌هایشان: قصه‌های بهمن [کتاب گویا] اثر مصطفی رحماندوست؛ راوی مریم نشیبا و دیگران؛ آهنگساز مهدی زارع. تهران: نوین کتاب گویا، ۱۳۹۸. (فایل صوتی) (۰۳:۲۴:۰۰) (۱۰- ۱۲سال)

کلید واژگان: افسانه­ها و قصه­های ایرانی، ضرب­المثل­های فارسی، لطایف و حکایات، داستان­های آموزنده

 

—  مثل‌ها و قصه‌هایشان: قصه‌های اسفند [کتاب گویا] اثر مصطفی رحماندوست؛ راوی مریم نشیبا و دیگران؛ آهنگساز مهدی زارع. تهران: نوین کتاب گویا، ۱۳۹۸. (فایل صوتی) (۰۳:۱۳:۰۰) (۱۰- ۱۲سال)

کلید واژگان: افسانه­ها و قصه­های ایرانی، ضرب­المثل­های فارسی، لطایف و حکایات، داستان­های آموزنده

 

 

 

 

 

 

 

  • ستاره

 

 

—  افسانه جزیره کبودان [کتاب گویا] اثر سمیه سیدیان؛ راوی کیمیا گیلانی. تهران: قناری، ۱۳۹۹. (فایل صوتی) (۱:۲۰:۰۰) ( ۷- ۹سال) (۱۰- ۱۲سال)

کلید واژگان: جزیره­ها، جزیره کبودان، گوزن­ها، تفاوت­های فردی، همکاری، استقامت و پشتکار

 

بچه‌های راه‌آهن؛ [کتاب گویا] اثر ادیت نزبیت؛ مترجم پری منصوری؛ راوی رامین ناصرنصیر. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۸. (فایل صوتی) (۰۷:۴۴:۰۰) (۱۰- ۱۲سال)

کلید واژگان: داستان‌های انگلیسی، ادبیات کلاسیک، فقر، ثروت، والدین و کودک، مسافرت، قطارها، زندان

 

حکایتهای فلسفی [کتاب گویا] اثر میشل پیکمال؛ مترجم مهدی ضرغامیان؛ راوی ندا پوریان. تهران: نوین کتاب گویا، ۱۳۹۸. (فایل صوتی) (۰۲:۳۴:۰۰) (۱۳- ۱۵سال)

کلید واژگان: داستان­های آموزنده، افسانه­ها و قصه­ها، داستان‌های فلسفی

 

حکایتهای فلسفی: اسطورههای یونان باستان: عشق، نیرنگ و حسادت [کتاب گویا] اثر میشل پیکمال؛ مترجم مهدی ضرغامیان؛ راوی ندا پوریان. تهران: نوین کتاب گویا، ۱۳۹۸. (فایل صوتی) (۰۱:۵۸:۰۰) (۱۳- ۱۵سال)

کلید واژگان: داستان‌های آموزنده، اساطیر یونان و روم، داستان­های فلسفی، اساطیر یونانی

 

حکایتهای فلسفی: قصههای فیلسوف [کتاب گویا] اثر میشل پیکمال؛ مترجم مهدی ضرغامیان؛ راوی ندا پوریان. تهران: نوین کتاب گویا، ۱۳۹۸. (فایل صوتی) (۰۲:۲۵:۰۰) (۱۳- ۱۵سال)

کلید واژگان: داستان‌های فلسفی، داستان­های آموزنده

 

دزد و پلیس [کتاب گویا] اثر محمد حمزه­زاده؛ راوی فریبا طاهری. تهران: مدرسه، ۱۳۹۹. (فایل صوتی) (۰۱:۰۲:۰۰) (۷- ۹سال) (۱۰- ۱۲سال)

کلید واژگان: خانواده­ها، خواهران و برادران، نامه­ها

 

—  فراری [کتاب گویا] اثر کیت گری؛ مترجم شقایق قندهاری؛ راوی آزاده تیموری، شاهین ملک‌زاده، شقایق فتحی. تهران: مدرسه، ۱۳۹۹. (فایل صوتی) (۰۱:۱۱:۰۴) (۱۳- ۱۵سال)

کلید واژگان: داستان­های نوجوانان انگلیسی، فرار، والدین، قطارها، نوجوانان فراری، برادران

 

— قصه‌ها و بازی‌های قرآنی برای کودکان [کتاب گویا- اپلیکیشن] شیراز: استودیو بازی­سازی و سرگرمی‌های ایرانی اسلامی، مهاد، ۱۳۹۶. (برنامه صوتی- تصویری) (۵- ۶سال) (۷- ۹سال)

کلید واژگان: قصه­های قرآن، داستان­های اسلامی، بازی­ها، تعلیمات دینی

 

—  ابوریحان بیرونی [کتاب گویا] اثر محمود برآبادی؛ راوی حامد حشمتی. تهران: آوانامه، ۱۳۹۹. (فایل صوتی) ( ۰۱:۲۲:۰۰) (۱۳- ۱۵سال)

کلید واژگان: منجمان، ایران، سرگذشتنامه، دانشمندان ایرانی، دانشمندان اسلامی، ریاضی­دانان، فیلسوفان، ابوریحان بیرونی، محمدبن احمد، محمود غزنوی، شاه ایران

 

خواجه نظامالملک [کتاب گویا] اثر فرهاد حسن­زاده؛ راوی حامد حشمتی. تهران: آوانامه، ۱۳۹۹. (فایل صوتی) (۰۱:۵۴:۰۰) (۱۳- ۱۵سال)

کلید واژگان: سیاستمداران، سرگذشتنامه، نظام­الملک، حسن­بن علی، ملکشاه سلجوقی، سلجوقیان، سیاست‌نامه

 

ملاصدرا [کتاب گویا] اثر علی­اصغر سیدآبادی؛ راوی حامد حشمتی. تهران: آوانامه، ۱۳۹۹. (فایل صوتی) (۰۱:۲۷:۰۰) (۱۳- ۱۵سال)

کلید واژگان: فیلسوفان اسلامی، سرگذشتنامه، فلسفه اسلامی، فقه، عرفان، صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم

 

محمد رسول­الله (ص): رمانی بر اساس زندگی پیامبر اسلام (ص) [کتاب گویا] اثر ابراهیم حسن­بیگی؛ راوی مهدی طهماسبی. تهران: مدرسه، ۱۳۹۹. (فایل صوتی) (۱۰:۱۵:۰۰) (۱۰- ۱۲سال) (۱۳- ۱۵سال)

کلید واژگان: محمد (ص)، پیامبر اسلام، سرگذشتنامه، اسلام، ایمان

 

***