نمودار سازمانی شورای کتاب کودکنمودار سازمانی شورای کتاب کودک بازنگری شده است و می‌توانید نسخه نهایی را از اینجا دریافت کنید: نمودار سازمانی شورای کتاب کودک (PDF)