تمام آثار کودک و نوجوان اعم از داستان و غیرداستان، شعر، نشریات و آثار الکترونیکی که در دسترس شورای کتاب کودک قرار می گیرند برحسب معیارهایی که در گروه‌های بررسی تعیین شده‌اند، به لحاظ ادبی تعیین جایگاه می‌شوند. بدین لحاظ آثار بررسی شده میتوانند در جایگاه برگزیده، شایسته تقدیر، چهار الی یک ستاره، بدون ستاره یا خارج از فهرست، کنار فهرست و خارج از بررسی شورا قرار گیرند.

برگزیده
آثاری که از برترین کیفیت ادبی، اطلاعاتی و هنری برخوردار باشند، در جایگاه برگزیده قرار می گیرند. چنانچه اثری از برترین کیفیت ادبی، اطلاعاتی برخوردار باشد و کیفیت هنری خوبی هم داشته باشد یا برعکس دارای برترین کیفیت هنری باشد و کیفیت ادبی یا اطلاعاتی آن نیز خوب باشد، می تواند جایگاه برگزیده را احراز کند.

شایسته تقدیر
آثاری که به یک لحاظ (ادبی، اطلاعاتی یا هنری) برجسته هستند اما به لحاظ دیگر کیفیت مطلوبی ندارند. در این قبیل آثار، آنچه در جایگاه شایسته تقدیر قرار می¬گیرد، کلیت اثر نیست، بلکه ممکن است پدیدآورنده¬ی اثر یا مترجم آن، تصویرگر، ناشر یا هر کسی (نهادی) از این قبیل باشد.

چهار ستاره (****)
آثاری که کیفیت محتوا، ساخت و پرداخت و تصویر آنها مطلوب است اما در کیفیت زبان و شیوه ی نگارش همچنین کیفیت ارائه آنها مشکلات اندکی(حداکثر ۳ مشکل) وجود دارد.

سه ستاره (***)
آثاری که علاوه بر مشکلات اندکی مربوط به کیفیت زبان و شیوه ی نگارش (بیان) و کیفیت ارائه، مشکلات اندکی در کیفیت ساخت و پرداخت یا در کیفیت تصویر دارند. در این آثار کیفیت محتوا (چه در متن و چه در تصویر) مطلوب است.

دو ستاره (**)
آثاری که مشکلات اندکی در کیفیت محتوا، ساخت و پرداخت، تصویر، زبان و بیان و ارائه دارند.

یک ستاره (*)
آثاری که مشکلات به نسبت زیادی از هر لحاظ (محتوا، ساخت و پرداخت، تصویر، زیان و بیان، ارائه) دارند اما بسیاری از این مشکلات مربوط به کیفیت زبان و بیان یا ارائه هستند و می¬توان با نظر اغماض به آنها نگاه کرد.

بدون ستاره یا خارج از فهرست
آثاری که از هر لحاظ (محتوا، ساخت و پرداخت، تصویر، زبان و بیان، ارائه) مشکلات غیرقابل چشم پوشی دارند.

خارج از بررسی
آثاری که به ادعای ناشر یا پدیدآورنده، مناسب کودک و نوجوان تلقی می¬شوند اما تناسبی با مخاطب خود ندارند و مناسب مخاطب بزرگسال هستند، از بررسی شورای کتاب کودک خارج می شوند. این کتاب ها به لحاظ محتوا کاملاً مربوط به دنیای بزرگسالی و تجارب بزرگسالان هستند و هیچ ارتباطی با کودکان و نوجوانان یا دنیای کودکی و نوجوانی ندارند. علاوه بر اینها، کتاب هایی که به صورت کتاب کار منتشر می شوند و فقط کودک مالک آن کتاب می تواند از آنها استفاده کند، نیز خارج از بررسی شورا هستند. کتاب های آموزشی مرتبط با کتاب های درسی نیز از کار بررسی شورا خارجند.