شورای مدیریت

تا سال ۱۳۸۷ هر یک از کمیته های شورا به طور مستقیم زیر نظر هیات مدیره فعالیت می‌کردند. اما از سال ۱۳۸۸ با تهیه نمودار سازمانی جدید شورا، شورای مدیریت ادبیات کودکان و نوجوانان تشکیل شد تا مسئولیت مدیریت وسیاست‌گذاری فعالیت‌های هشت کمیته زیر را بر عهده گیرد:

 

 

شورای مدیریت ادبیات کودک و نوجوان، مرکب از نمایندگان هشت کمیتهٔ فوق، یک نماینده از هیئت مدیره ، یک نماینده امورمالی اداری و یک کارشناس شورایی است که زیر نظر هیئت مدیره فعالیت می‌کند.