هنر،بازی،سرگرمی سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸

سال تعریف جایگاه آثار در شورای کتاب کودک
۱۳۹۷-۱۳۹۸ برگزیده
(پس از داوری نهایی در سالگرد اعلام خواهد شد)
شایسته تقدیر ۴ ستاره ۳ ستاره

 

 

۴ ****

۱- رجب زاده، شهرام. حیوانات کله پای من ۱. تصویرگر اکسل شفلر. تهران: زعفران، کتاب های زعفرانی، ۱۳۹۵. ۲۸ص.
کلیدواژ: شعر کودکان، حیوان ها

۲- رجب زاده، شهرام. حیوانات کله پای من۲. تصویرگر اکسل شفلر. تهران: زعفران، کتاب های زعفرانی، ۱۳۹۵. ۲۸ص.

کلیدواژه: شعر کودکان، حیوان ها

۳ ***
ندارد