آثار شعر ۱۳۹۶-۱۳۹۷

سال تعریف جایگاه آثار در شورای کتاب کودک
۱۳۹۶-۱۳۹۷ برگزیده
ندارد
شایسته تقدیر ۴ ستاره ۳ ستاره

 شایسته تقدیر
۱- شعبان‌نژاد، افسانه. کی بود کی بود خرگوشی بود. تصویرگر سمانه قاسمی؛ ویراستار شراره وظیفه‌شناس.
تهران: لوپه تو، ۱۳۹۵. ۱۶ ص. (کی بود کی بود). (الف – ب)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ *خرگوش(شعر)/ کودکان معلول/کفشدوزک ها(شعر)

 

۲- شعبان‌نژاد، افسانه. کی بود کی بود الاغی بود. تصویرگر سمانه قاسمی؛ ویراستار شراره وظیفه‌شناس.
تهران: لوپه تو، ۱۳۹۵. ۱۶ ص. (کی بود کی بود). (الف – ب)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ حیوان ها/ الاغ(شعر)/ماشین آلات/ کودکان معلول

 

۳- شعبان‌نژاد، افسانه. کی بود کی بود خروسی بود. تصویرگر سمانه قاسمی؛ ویراستار شراره وظیفه‌شناس.
تهران: لوپه تو، ۱۳۹۵. ۱۶ ص. (کی بود کی بود). (الف – ب)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ *خروس(شعر)/ *موش(شعر)/ *رودخانه(شعر)/ کودکان معلول

 

۴- شعبان‌نژاد، افسانه. کی بود کی بود روباهی بود. تصویرگر سمانه قاسمی؛ ویراستار شراره وظیفه‌شناس.
تهران: لوپه تو، ۱۳۹۵. ۱۶ ص. (کی بود کی بود). (الف – ب)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ کودکان معلول/ حیوان ها/ *روباه(شعر)/ ماه(شعر)

 

۵- شعبان‌نژاد، افسانه. کی بود کی بود زنبوری بود. تصویرگر سمانه قاسمی؛ ویراستار شراره وظیفه‌شناس.
تهران: لوپه تو، ۱۳۹۵. ۱۶ ص. (کی بود کی بود).  (الف – ب)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ کودکان معلول/ حیوان ها/ *خیاط(شعر)/ *لباس(شعر)

 

۶- شعبان‌نژاد، افسانه. کی بود کی بود کلاغی بود. تصویرگر سمانه قاسمی؛ ویراستار شراره وظیفه‌شناس.
تهران: لوپه تو، ۱۳۹۵. ۱۶ ص. (کی بود کی بود). (الف – ب)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ کودکان معلول/ حیوان ها/*کلاغ(شعر)/ پرندگان

 

۷- شعبان‌نژاد، افسانه. کی بود کی بود گربه‌ای بود. تصویرگر سمانه قاسمی؛ ویراستار شراره وظیفه‌شناس.
تهران: لوپه تو، ۱۳۹۵. ۱۶ ص. (کی بود کی بود). (الف – ب)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ کودکان معلول/ حیوان ها/ طناب(شعر)/ قیچی ها(شعر)

 

۸- شعبان‌نژاد، افسانه. کی بود کی بود گوزنی بود. تصویرگر سمانه قاسمی؛ ویراستار شراره وظیفه‌شناس.
تهران: لوپه تو، ۱۳۹۵. ۱۶ ص. (کی بود کی بود). (الف – ب)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ کودکان معلول/ حیوان ها/ *شاخه(شعر)/ پرندگان(شعر)

 

۹- شعبان‌نژاد، افسانه. کی بود کی بود هشت‌پایی بود. تصویرگر سمانه قاسمی؛ ویراستار شراره وظیفه‌شناس.
تهران: لوپه تو، ۱۳۹۵. ۱۶ ص. (کی بود کی بود). (الف – ب)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ حیوان ها

****۴

– شعبان‌نژاد، افسانه. کی بود کی بود خرگوشی بود. تصویرگر سمانه قاسمی؛ ویراستار شراره وظیفه‌شناس.
تهران: لوپه تو، ۱۳۹۵. ۱۶ ص. (کی بود کی بود). (الف – ب)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ *خرگوش(شعر)/ کودکان معلول/کفشدوزک ها(شعر)

 

۲- شعبان‌نژاد، افسانه. کی بود کی بود الاغی بود. تصویرگر سمانه قاسمی؛ ویراستار شراره وظیفه‌شناس.
تهران: لوپه تو، ۱۳۹۵. ۱۶ ص. (کی بود کی بود). (الف – ب)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ حیوان ها/ الاغ(شعر)/ماشین آلات/ کودکان معلول

 

۳- شعبان‌نژاد، افسانه. کی بود کی بود خروسی بود. تصویرگر سمانه قاسمی؛ ویراستار شراره وظیفه‌شناس.
تهران: لوپه تو، ۱۳۹۵. ۱۶ ص. (کی بود کی بود). (الف – ب)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ *خروس(شعر)/ *موش(شعر)/ *رودخانه(شعر)/ کودکان معلول

 

۴- شعبان‌نژاد، افسانه. کی بود کی بود روباهی بود. تصویرگر سمانه قاسمی؛ ویراستار شراره وظیفه‌شناس.
تهران: لوپه تو، ۱۳۹۵. ۱۶ ص. (کی بود کی بود). (الف – ب)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ کودکان معلول/ حیوان ها/ *روباه(شعر)/ ماه(شعر)

 

۵- شعبان‌نژاد، افسانه. کی بود کی بود زنبوری بود. تصویرگر سمانه قاسمی؛ ویراستار شراره وظیفه‌شناس.
تهران: لوپه تو، ۱۳۹۵. ۱۶ ص. (کی بود کی بود).  (الف – ب)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ کودکان معلول/ حیوان ها/ *خیاط(شعر)/ *لباس(شعر)

 

۶- شعبان‌نژاد، افسانه. کی بود کی بود کلاغی بود. تصویرگر سمانه قاسمی؛ ویراستار شراره وظیفه‌شناس.
تهران: لوپه تو، ۱۳۹۵. ۱۶ ص. (کی بود کی بود). (الف – ب)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ کودکان معلول/ حیوان ها/*کلاغ(شعر)/ پرندگان

 

۷- شعبان‌نژاد، افسانه. کی بود کی بود گربه‌ای بود. تصویرگر سمانه قاسمی؛ ویراستار شراره وظیفه‌شناس.
تهران: لوپه تو، ۱۳۹۵. ۱۶ ص. (کی بود کی بود). (الف – ب)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ کودکان معلول/ حیوان ها/ طناب(شعر)/ قیچی ها(شعر)

 

۸- شعبان‌نژاد، افسانه. کی بود کی بود گوزنی بود. تصویرگر سمانه قاسمی؛ ویراستار شراره وظیفه‌شناس.
تهران: لوپه تو، ۱۳۹۵. ۱۶ ص. (کی بود کی بود). (الف – ب)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ کودکان معلول/ حیوان ها/ *شاخه(شعر)/ پرندگان(شعر)

 

۹- شعبان‌نژاد، افسانه. کی بود کی بود هشت‌پایی بود. تصویرگر سمانه قاسمی؛ ویراستار شراره وظیفه‌شناس.
تهران: لوپه تو، ۱۳۹۵. ۱۶ ص. (کی بود کی بود). (الف – ب)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ حیوان ها

 

 

۱۰- حدادی، هدی. درخت‌ها دستها بالا. تصویرگر مریم طباطبایی. تهران: فنی ایران، ۱۳۹۵. ۲۴ ص.(حفظ محیط زیست؛۴۴۵. شرکت انتشارات فنی ایران؛۱۲۳۶). (ج)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ حفاظت محیط زیست(شعر)/ بهداشت محیط زیست(شعر)/ آلودگی هوا/ درخت/ طبیعت

 

۱۱- شجاعی، سیدعلی. چهل عاشقانه سرگردان. تصویرگران نازنین عباسی و دیگران. تهران: ستاک، ۱۳۹۵. ۸۵ص. (د- ه)

کلیدواژگان: شعر فارسی/ شعر نوجوان/ شعر سپید/ طبیعت/ زمان/ دوزخ/ تاریخ

 

۱۲- شعبان‌نژاد، افسانه. گرم گرم روی زمین. تصویرگر فهیمه محجوب؛ ویراستار شراره وظیفه‌شناس. تهران: لوپه تو، ۱۳۹۶. ۱۶ ص.(با من دوست باش). (الف – ب)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ حیوان ها/ *خرس(شعر)/ *خرگوش(شعر)

 

۱۳- شعبان نژاد، افسانه. وز وز وز وز توی باغچه ها. تصویرگر فهیمه محبوب. تهران:لوپتو، ۱۳۹۶. ۱۶ص.(با من دوست باش). (ب)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ حشره ها(شعر)/ *زنبور(شعر)

 

۱۴- شعبان‌نژاد، افسانه. شالاپ شالاپ میون آب. تصویرگر فهیمه محجوب؛ ویراستار شراره وظیفه‌شناس.
تهران: لوپه تو، ۱۳۹۶. ۱۶ ص. (با من دوست باش). (الف – ب)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ حیوان ها/ اسب آبی/ *قورباغه(شعر)

 

۱۵- شعبان‌نژاد، افسانه. پر پر پر توی هوا. تصویرگر فهیمه محجوب؛ ویراستار شراره وظیفه‌شناس. تهران:
لوپه تو، ۱۳۹۶. ۱۶ ص.(با من دوست باش). (الف – ب)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ پرندگان/ *دارکوب(شعر)

 

۱۶- شفیعی، کمال. در سکوت ماسه‌ها. تصویرگر مهناز انصاری. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۶. ۴۸ص. (د)

کلیدواژگان: شعر فارسی، شعر نوجوان، سکوت/ صداها/ عشق/ زندگی/ خدا/ مادر بزرگ ها/ فصل‌ها/ موسیقی

 

۱۷- نیری، صفورا. خواب‌هایم را برایت تعریف می‌کنم. تهران: توکا، ۱۳۹۵. ۶۴ ص. (ج – د)

کلیدواژگان: شعر فارسی/ *شعر نوجوان/ خواب/ تعبیر خواب/ درخت ها/ باران

 

۳***

۱- حیدرشاهی، زهره و گروه شاعران. ماه مهربان من. تصویرگر الهه بهین و گروه تصویرگران. تهران: الوند
پویان، ۱۳۹۶. ۲۴ ص. (ب – ج)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ رمضان/ روزه/ شعبان/ باران

 

۲- رحماندوست، مصطفی. بازی با انگشت­ها. تصویرگر هاله لادن؛ ویراستار  شراره وظیفه­شناس. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۶. ۴۴ ص. (الف)

کلیدواژگان: شعر کودکان / *شعر روایتی / شعر عامه / *بازی ترانه / بازی با انگشت/ بازی های نمایشی

 

۳- رسولیان بروجنی، بنفشه. سوسکه اومد آب بخوره. تصویرگر مرضیه قائدی. اصفهان: حوض نقاشی: نقش نگین، ۱۳۹۶. ۱۲ص. (الف- ب)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ موش ها(شعر)/ *مورچه ها(شعر)، زنبورها(شعر)/ ضیافت/ عروسی

 

۴- رهنما، شاهین. کاکل به سر. تصویرگر هاله مودبیان. تهران: سوره‌ی مهر، ۱۳۹۶. ۳۲ ص. (مجموعه شعر خردسال. مجموعه ی باغ سیز کوچولو؛۳). (ب)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ باغ/ *عقاب(شعر)/ گندم

 

۵- رهنما، شاهین. کلاغ سیاه. تصویرگر هاله مودبیان. تهران: سوره‌ی مهر، ۱۳۹۶. ۳۲ ص. (مجموعه شعر خردسال. مجموعه ی باغ سیز کوچولو؛۲). (الف – ب)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ راستی و درستی/ بادکنک(شعر)

 

۶- رهنما، شاهین. گاو کوچولو. تصویرگر هاله مودبیان. تهران: سوره‌ی مهر، ۱۳۹۶. ۳۲ ص. (مجموعه شعر خردسال. مجموعه ی باغ سیز کوچولو؛۱). (الف – ب)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ خواب/ مادر

 

۷- رهنما، شاهین. هویجوری. تصویرگر هاله مودبیان. تهران: سوره‌ی مهر، ۱۳۹۶. ۳۲ ص. (مجموعه شعر خردسال. مجموعه ی باغ سیز کوچولو؛۴). (الف – ب)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ خرگوش ها(شعر)/ *قفس

 

۸- شعبانی، اسدالله. شعرهای بی خیال میرزا؛ تصویرگر نسرین کریمی. تهران: توکا، ۱۳۹۵. ۳۲ص. (طنز برای کودکان ۳). (الف- ب)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ شعر طنز آمیز/ *اتل متل

 

۹- شعبان‌نژاد، افسانه. بارون می‌یاد جرجر. تصویرگر حسن سبزعلیان. تهران: هنر آبی، ۱۳۹۵. ۱۶ ص.(کتابهای یادگاری ؛۵). (الف – ب)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ باران

 

۱۰- شعبانی، اسدالله. تاب تاب تاب بازی. تصویرگر میترا صمدی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان، ۱۳۹۵. ۱۲ ص.

کلیدواژگان: خورشید/ *سرسره بازی/ آسمان/ مورچه/ ستاره

 

۱۱- لطف‌الله، داوود. آبان در ترافیک. تصویرگر مهدیه صفایی‌نیا. تهران: سوره مهر، ۱۳۹۵. ۵۶ص. (ج)

کلیدواژگان: شعر نوجوان/ شعر کودکان/ خیابان ها(شعر)/ جاده ها

 

۱۲- ماهوتی، مهری. بوریم بازار. تصویرگر هاله لادن؛ ویراستار افسانه شعبان‌نژاد. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۵. ۲۴ ص. (ب – ج)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ بازار/ دریا/ *ماهی/ *بهار نارنج

 

۱۳- مردانی، مهدی. ترانه‌های کودکی. تصویرگر غزاله صرافیان قزوینی. قزوین: سایه‌گستر، کتاب‌های
توت‌فرنگی، ۱۳۹۶. ۶۴ ص. (ب)

کلیدواژگان: شعر کودکان/ شعر عامه/ بازی – ترانه/ بازآفرینی