کمیته کتابخانه

کمیته کتابخانه زیرنظر شورای مدیرت ادبیات کودک فعالیت می‌کند.

کمیته کتابخانه مسئولیت برنامه‌ریزی و پیگیری کتابخانه تحقیقاتی شورای کتاب کودک را دارد.همچنین بر فعالیت‌های بخش‌های گوناگون کتابخانه نظارت دارد.  همچنین بر همکاری مستمر کتابخانه با سایر کمیته‌ها از جمله کمیتۀ سایت، و انتشارات نظارت دارد. این کمیته بر همکاری‌های کتابخانه با موسسات و دیگر کتابخانه‌ها نیز نظارت دارد.

 

کتابخانه تحقیقاتی و اسناد